Disclaimer - Den Triptiek

Ga naar de inhoud
DISCLAIMER
Eigendom website
Deze website is eigendom van Den Triptiek.
De inhoud van deze site (merken, logo’s tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten en beelden) behoort toe aan Den Triptiek of rechthoudende derden.

Adres
Den Triptiek
Provinciebaan 74
B-2470 Retie
+32 474 33 96 57
info@dentriptiek.be
https://www.dentriptiek.be

Privacybeleid
Den Triptiek garandeert uw privacy
Den Triptiek garandeert dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg worden behandeld en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook diens uitvoeringsbesluiten.

Uw gegevens
Via de website van Den Triptiek kan u uw gebruikersgegevens registreren. Deze gegevens worden bijgehouden op de zetel van Den Triptiek, Provinciebaan 74 te 2470 Retie.
De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig worden verwerkt en zullen slechts worden aangewend voor marketing, statistieken en informatiedoeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend, noch langer bewaard dan voor de verwezenlijking van voormelde doeleinden noodzakelijk is. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en kunnen enkel worden gedeeld met contractueel verbonden partijen en onze partners.
Persoonsgegevens die worden ingegeven via online aanvraagformulieren /contactformulieren worden onmiddellijk via e-mail doorgezonden naar de bevoegde diensten of personen binnen Den Triptiek. Uw verzoek en persoonlijke gegevens zullen met dezelfde zorg worden behandeld als gewone briefwisseling, fax of telefoon.
Op de Den Triptiek website wordt ook informatie bewaard in databanken wat noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen en het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van het privé-leven. Mist bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Den Triptiek, Provinciebaan 74 te 2470 Retie, info@dentriptiek.be, kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens, kosteloos en op eenvoudig verzoek, te corrigeren of te verwijderen. Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt Den Triptiek geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan.

Beperking van aansprakelijkheid
Alle documenten en informatie op deze site zijn louter informatief en mogen niet worden beschouwd als rechtsgeldige documenten.
De informatie is ook niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Dit neemt niet weg dat Den Triptiek haar dienstverlening zo correct mogelijk en met de nodige zorg tracht uit te oefenen.
De sociale wetgeving wijzigt snel. Niettemin pogen wij steeds de meest actuele en juiste informatie te verspreiden doch wij kunnen geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die worden gesignaleerd , zullen wij zo spoedig mogelijk verbeteren.
Den Triptiek kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.
Den Triptiek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Sommige documenten op onze website bevatten verwijzingen naar andere sites, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze sites relevant, bijgewerkt en juist is.
Via de Den Triptiek website kan u ook doorklikken naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw persoonsgegevens daar worden behandeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.
In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Copyright © 2020 Den Triptiek – Provinciebaan 74 – B-2470 Retie – België | +32 474 33 96 57 | info@dentriptiek.be
Terug naar de inhoud